ابزار هدایت به بالای صفحه

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

اسلایدر

خشایارشا افسانه ای جاویدان

سوشیانت | چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۸ ق.ظ | ۲دیدگاه

اهورامزدا خداییست بزرگ، بزرگترین خدایان

که زمین را آفرید

که آسمان را آفرید

که مردم را آفرید

که شادی را برای مردم آفرید

که خشایارشا را شاه کرد

یگانه فرمانروای بسیاری

من خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان

شاه مردمان بسیار

شاه در این زمین دور و پهناور

پسر داریوش شاه هخامنشی

گوید خشایارشا: داریوش شاه که پدرم بود، به خواست اهورامزدا بناهای زیبایی ساخت و او دستور داد این سنگنبشته کنده شود.

اما نوشته‌ای در آن کنده نشد

پس از آن من دستور دادم این نوشته کنده شود.

باشد که اهورامزدا و خدایان دیگر مرا نگاه دارند، شهریاری مرا ، و آنچه که من ساخته‌ام .

گفتار خشایارشا در سنگنبشته وان ترکیه

 

نام

نام خشایارشا از دو بخش "خشای" به چَم (شاه) و "آرشا" به چَم (مرد) پدیدار شده و به چَم «شاه مردان» است، چَم(معنی) این نام می‌تواند «کسی که در میان شاهان پهلوان است» یا فرمانروای پهلوانان باشد. خشایارشا در زیشمار (سن) سی و چهار سالگی به پادشاهی رسید.

خَشایارشای بزرگ، فرنام به شاه شاهان پسر داریوش بزرگ و آتوسا دختر کوروش بزرگ، چهارمین پادشاه هخامنشی میان سال‌های (۴۸۵ تا ۴۶۵ پیش از زایش) بود.

 

همسر خشایارشا

همسر خشایارشا آمستریس دختر هوتن یا به یونانی اتانس بود و اردشیر یکم یا به گفتاری ارتخشتره فرزند او وخشایارشا بود. هوتن پدر آمستریس در سال ۵۲۲ (پیش از زایش) در شورشی که به نام شورش هفت یار نامیده شده، همکاری داشت و یکی از سران هفت خانواده بزرگ و برتر پارسی بود. بسیاری از کهن‌نگاران یونانی پافشاری دارند که خشایارشا تنها یک شهبانو به نام آمستریس داشته ‌است که به کهن روزی پیری رسیده‌است و بر پایه این بازگویی‌ها دگرگونی شهبانو ‌در زمان خشایارشا رخ نداده‌ است.

بزرگترین شاهنشاهی روزمهان

رکورد بزرگترین شاهنشاهی جهان از‌دید توده مردم را شاهنشاهی هخامنشی در روزگار خشایارشا نزدیک ۴۸۰ پیش از زایش ‌با داشتن ۴۴ درصد توده مردم سراسر جهان از آن خود دارد.شاید از همین روی‌ می باشد که وی دشمنان فراوانی دارد و بیشترین نکوهشات از سوی باختریان و بیشترین یاوه گویی ها در میان شاهان ایران در باره خشایارشا افسانه ای می باشد.خشایارشا این ابر مرد کهن نگاری ایران زمین، شاه شاهان،یکه تاز بی‌همتا و یگانه نیرو زمان خود همه ابر قدرت‌ها و شاهنشاهی های زمان خود را شکست داد و بر آنها چیره شد و بزرگی شاهنشاهی باختریان را در هم شکست و آنها را به زیر پرچم ایران فرمانبردار خویش نمود. میتوان گفت پس از خسرو پرویز دومین شاهنشاهی بزرگ کهن نگاری جهان از دید گستره جغرافیایی را در روزگار شاهنشاهی ایشان جهان به خود دیده است.

 

چگونگی به پادشاهی رسیدن

داریوش پسران بسیاری داشت که بزرگترین آنها آرتابرزن بود که از دختر گئوبروو، همسر نخست داریوش بود، ولی داریوش، خشایارشا را که بزرگترین فرزند آتوسا دختر کوروش بود به جانشینی برگزید.

خشایارشا فرزند داریوش بزرگ و چهارمین شاهنشاه هخامنشیان است که در زیشمار سی و چهار سالگی به پادشاهی رسید و بیست سال بر ایران و بخش بزرگی از جهان فرمانروایی کرد ، وی دارای اندامی والا و چهره ای گیرا بود که نام وی هم این ویژگی ظاهری او را در بر دارد ، وی بیگمان یکی از پیچیده ترین کسان در کهن نگاری ایران و جهان به شمار می آید ، دوگانگی منش این شاهنشاه بزرگ از آنجا آغاز میشود که نویسندگان یونانی و به ویژه هرودوت از وی چهره ای نیمه دیوانه ساخته اند اما‌ در نگاره ها و سنگ نبشته های برجا مانده از وی سرشت و منش والا و روان بزرگ او نمایان میشود که یک دوگانگی آشکار با یاوه گویی های یونانیان دارد .

سرشت خشایارشا

 با نگرش به نام خشایارشا که از دو بخش "خشای" به چَم (شاه) و "آرشا" به چَم (مرد) ساخته شده و به چَم «شاه مردان» است، چم این نام می‌تواند «کسی که در میان شاهان پهلوان است»یا فرمانروای پهلوانان باشد، در بازگویی سنگنبشته ها از خشایارشا شاه آمده است: «خدای بزرگی است اهورمزدا، که این گیتی شگرف را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خرد و کوشش را بر خشایارشا شاه فروفرستاد.»

 خشایارشا شاه گوید: «به خواست اهورامزدا من چنین هستم که راستی را دوست هستم. و بدی را نه، نه مرا گرایش است که از سرشتی توانا بر ناتوانی بدی کرده شود و نه از ناتوان بر توانا، مرد دروغگو را دوست نیستم، تندخو نیستم و آنچه را در خشمم جای گیرد سخت به خِرَد نگاه می دارم، سخت بر هوس خود فرمانروا هستم….. مردی که برعلیه مردی گوید آن مرا باور نمی آید تا هنگامی که سوگند هر دو را نشنوم…..».

«... خشایارشا گوید: به خواست اهورمزدا این دالان همه کشورها را من ساختم، بسیار چیزهای زیبای دیگر در این پارس کرده شده که من کردم و پدر من کرد. هر کاری که بدیده زیبا است آن همه را بخواست اهورمزدا کردیم. خشایارشا گوید: اهورمزدا مرا و شهریاری مرا بپایاد و آنچه به دست من کرده شده و آنچه به بهره‌مندی از پدرم کرده شده آن را اهورمزدا بپایاد.»

 

این نوشتار بخشی از سنگ نبشته ای است که در سال ۱۳۴۵ ‌خورشیدی ‌در نزدیکی تخت جمشید هویدا گردید، کسی که چنین فروزه‌های برجسته ای دارد هیچگاه نمی تواند فراخوری با آن چهره ی بی بندوبار، بی آرامش، و ترسوی نگاشته شده در کهن نگاری یونانیان باشد .

 

اکنون درون مایه و گفتار های این سنگنبشته که مدرکی گواه‌مند و با برهان و رد نکردنی و دستکاری نشده  و به دور از میهن پرستی می باشد را با آنچه باختریان و یونایان بویژه هردوت از روی رشک و کینه توزی بازگو می کنند را هم ‌سنجی کنید و به پوچی گفتار هایشان پی ببرید. کتیبه خشایارشا به دبیره میخی

سنگنبشته خشایارشا

ویژگیهای منش وی

‌از ویژگی‎‌ها رفتاری خشایارشا میتوان به نکته‌های زیر نمارش نمود تا بر پایه آنچه از داشته ها و دانسته های خودمان بازمانده است به شناخت بهتر وی بپردازیم نه نوشته های سراسر بدگویی و بداندیشی  نویسندگان یونانی که شکست های پی در پی و فراوانی را پذیرفتند.

 

داد گرایی و دادگستری خواهی:

براساس لوحه آشکارساخته شده در نزدیکی تخت جمشید داد گرایی ایشان به روشنی دیده میشود ، او چنین می گوید: «مردی که همراهی می کند، برابر کار، او را پاداش می دهم. آنکه زیان می رساند، برابر زیان او را کیفر دهم.» بخواست اهوره مزدا این است کشورهایی جدا از پارس که من شاه آنها بودم ، من بر آنها فرمانروایی کردم ، به من باژ دادند ، آنچه از سوی من به آنها گفته شد آن را کردند ، آیین من است که آنها را نگه داشت.

 

کیش و باور های دینی

یکتا پرستی ایشان از این سنگنبشته نمایان میشود زیرا یکی از بزرگترین ویژگی ایرانیان یکتاپرستی آنها بود که آنان را همچون نخستین مردمان یکتاپرست گیتی شناسانده است :

خدای بزرگی است اهوره مزدا که این زمین را آفرید. که مردم را آفرید. که شادی را برای مردم آفرید. در میان کشورها جایی بود که پیشتر دیوها پرستش می شدند. پس بخواست اهوره مزدا، من آن پرستشگاه دیوها را ویران کردم و آگاه ‌نمودم که دیوها پرستش نخواهند شد. در آنجا من اهوره مزدا و «آرتا ( راستی ) »را با فروتنی پرستش کردم. ای تو که در آینده خواهی بود، اگر می خواهی در زندگی شاد شوی و در هنگام مرگ خجسته گردی، آن دستوری که اهوره مزدا فرموده است ارج گذار و با فروتنی پرستش کن.

 

سازندگی

یکی از بارزترین فروزه‌های خشایارشا سازندگی و گرایش به آبادانی او بود :

خشایارشا شاه گوید: داریوش که پدر من بود بخواست اهوره مزدا ساختمان های زیبا بنا کرد… پس از آن من دستور نوشتن این سنگنبشته‌را دادم. داریوش که پدر من بود پس از خویشتن، مرا بزرگ ترین کرد. هنگامی‌که پدرم بمُرد، بخواست اهوره مزدا من به جای پدرم شاه شدم. هنگامی که من شاه شدم بسیار ساختمان های والا بنا کردم…

 

کارهای خشایارشا

فرونشاندن شورش مصر و بابل

لشکرکشی به یونان و گشودن آتن

تنگه‌ی داردانل

نبرد ترموپیل

پیروزی آتن

نبرد سالامیس

نبرد پلاته

نبرد میکال

تبارنامه

خشایارشا همیشه تبار و نیک نژادی خود و کشورها زیر کشورمداری خود را نگارش میکرد :

من خشایارشا شاه هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای دارای کشورهای بسیار، شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر داریوش شاه هخامنشی، پارسی پسر پارسی، آریایی از نژاد آریایی خشایارشا شاه گوید: پدر من داریوش بود. پدر داریوش ویشتاسپ نام بود. پدر ویشتاسپ ارشام نام بود. هم ویشتاسپ و هم ارشام هر دو زنده بودند که بخواست اهوره مزدا، پدر من (داریوش) شاه شد .

 

مردمان زیر فرمان وی

مردمان زیر فرمان ایران بالغ‌بر یک هزار تیره و توده بوده اند. خشایارشا این کشورها را این گونه آشکار می نماید: فرسار من این کشورها را نگه داشت: ماد - خوزستان( ایلام ) - رُخَج (بلوچستان امروزی) - ارمنستان - زرنگ (سیستان)- پَرَثوَ (خراسان)- هرات - بلخ - سُخر - خوارزم - بابِل - آشور - ثَتَگوش (دره رود هیرمند)- سارد - مصر- یونانیها - مُکران (عمان امروزی) - عربستان - گندژ (دره کابل) - هند - کاپادوکیه (سوی‌خاوری‌ آسیای کوچک) - دَها (تباری سوی خاوری دریای خزر) - سکاها ( دارای دو گروه سکاهای هوم خوار و تیزُخود) _ لیبی ها - کاریها (جنوب باختری آسیای خُرد) و حبشی ها.

 

بن مایه گان :

 1. لغت نامه دهخدا
 2. تاریخ مردم ایران، تاریخ ایران قبل از اسلام، عبدالحسین زرین‌کوب.
 3. ایران باستان حسن پیرنیا.
 4. پیامبر آریایی امید عطایی.
 5. تاریخ هرودوت ترجمه وحید مازندرانی.
 6. تاریخ ده هزار ساله ایران عبدالعظیم رضایی.

دیدگاه (۲)

 • رضا هاشمی
 • یعنی اینقد خوشم اومد ک نمیدونی
  سوشیانت عزیز، وقتی مطالب تارنمای شما را میخونم شدیدا حس میهن پرستی من افزایش پیدا میکنه.
  بنظرم فرمایشات خشایارشا شاهِ کبیر همگی ب یکطرف و این چندخط طرفی دیگر:
  "ای تو که در آینده خواهی بود، اگر می خواهی در زندگی شاد شوی و در هنگام مرگ خجسته گردی، آن دستوری که اهوره مزدا فرموده است ارج گذار و با فروتنی پرستش کن"

   


  پاسخ:
  درود
  این مایه خوشحالی و دلگرمی ما می باشد که خوانندگانی چون شما داریم،دید گاه های ‌‌شما مایه دلگرمی
  اندیشه و انگیزه ما نیز زنده نگاه داشتن همین شور میهن دوستی و میهن پرستی می باشد
 • رضا هاشمی
 • راستی سوشیانت عزیز
  این امکان هست ک درباره خط های نوشتاری ایران بگی؟
  مخصوصا خط میخی...
  حتی اگه میشه معنی ها و معادل ها رو هم بگی ک دیگه عالی میشه
  پاسخ:
  درود
  در این باره نیز نوشتار هایی در تارنما هست
  هم اکنون روی نوشتاری با زمینه (دبیره پارسی یا دبیره تازی)کار می کنم
  هر زمان که آماده شد آنرا نیز در دسترستان می گزارم

  ارسال دیدگاه

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  تحلیل آمار سایت و وبلاگ